Couverture « Vinland Saga tome 2 »

Vinland Saga tome 2

(ヴィンランドサガ 2)

Makoto Yukimura, Makoto Yukimura

2006 2 votes 7/10